ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ MOU กัมพูชา ลาว เมียนมา

1.ยื่น Demand จัดหางาน (ประมาณ 7-14 วัน)

2. ส่ง Demand ไปให้ agency ต้นทาง เพื่อทำ Name List (ประมาณ 1 อาทิตย์ ได้ Name List)

3. ได้ Name List แล้ว ทำ ตท.2 จ่ายค่า Work Permit (ใบอนุญาตทํางาน) ที่จัดหางาน (ประมาณ 7-14 วัน)

4. กรมฯออกหนังสือถึง ตม. (7-14 วัน)

5. ส่งหนังสือCalling Visa ไปประเทศต้นทาง (ประมาณ 15 วัน) ส่วนเอกสาร ตม.

6. ทำ Smart Card (ขึ้นทะเบียนต่างด้าว) และตรวจลงตราวีซ่า (1 วัน)

7. ตรวจโรค (1 วัน) และ นําแรงงานต่างด้าวเข้าไทย

8. แจ้งเข้าขั้นตอนสุดท้ายที่จัดหางาน (ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่เข้ามาทำงาน)

ระยะเวลาดําเนินการ

ประมาณ 45-120 วั น ทําการ (นําจากวันยื่น Demand เข้าจัดหางาน) ขึ้นอยู่กับทางการ วันหยุดของแต่ละประเทศ และ การดําเนินการของแต่ละ agency

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อทำ MOU 

สำหรับนายจ้าง

 1. หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. บัตรประชาชน
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. แผนที่สถานที่ทำงาน
 5. รูปถ่ายสถานที่ทำงานและที่พัก
 6. กรณีกิจการก่อสร้างต้องมีสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 7. กรณีร้านค้าสํญญาเช่า
 8. รายละเอียดความต้องการสวัสดิการต่างๆ

สำหรับลูกจ้าง (แรงงานต่างด้าว กรณีคนเก่า)

 1. บัตรประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. ใบเกิด
 4. พาสปอร์ต , ใบอนุญาตทำงาน (อันเก่า)
 5. รูปถ่าย 2นิ้ว 

ต่างด้าวที่ผ่านระบบ MOU จะได้รับเอกสารอะไรบ้าง

1. พาสปอร์ต (พม่า กัมพูชา ลาว)

พาสปอร์ต ทํางาน

2. วีซ่าทํางาน (NON-LA)

วีซ่าทํางาน

3. ใบอนุญาตทํางาน

บัตรทํางาน E-WORK PERMIT