บริหาร จัดการ นำคนต่างด้าวมาทำงาน กับนายจ้างในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย

100%

คุณ จิรัชยา สุขเฉวง

กรรมการผู้จัดการ

คุณ ณัฐกันต์ รองเมือง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เคอาร์ สุราษฏร์ธานี จำกัด

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ที.เอ็ม.จี. จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 เป็นบริษัทที่มีประสบณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี ซึ่งได้ร่วมมือ กับ บริษัท เค อาร์ สุราษฎร์ธานี ที่มีประสบการในการบริหารจัดการคนงานต่างด้าวมากกว่า 12 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน ที่จะดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไข MOU และดำเนินการแก้ไขแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทย อย่างผิดกฎหมาย ให้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล และเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงาน ถูกกฎหมาย โดยจะได้รับค่าแรงขั้นต่ำและสวัสดิการต่างๆ เหมือนแรงงานคนไทย ตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด เพื่อคุณภาพชีวิตของแรงงานที่ดีขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันว่าต่างด้าวจะไม่ถูกหลอกลวงอย่างแน่นอน

OUR
SERVICES​

จัดส่งแรงงานให้ผู้ประกอบการแล้ว เราจะดำเนินการหลังจากเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่อาจจะไม่เข้าใจกันระหวางแรงงานกับนายจ้าง
จัดส่งแรงงานให้ผู้ประกอบการแล้ว เราจะดำเนินการหลังจากเป็น
ที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่อาจจะไม่เข้าใจกันระหวางแรงงานกับนายจ้าง

บริการจัดการดูแลคนงานต่างด้าวด้วย
ระบบสำเร็จรูป ใช้งานง่าย

บริการจัดการดูแลคนงานต่างด้าวด้วยระบบสำเร็จรูป
ใช้งานง่าย

บริษัท เค อาร์ สุราษฎร์ธานี ได้นำความรู้และประสบการที่ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว มากกว่า 10 ปี มาออกแบบเป็นระบบสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้สะดวกและง่าย ในการเรียกใช้ข้อมูลของแรงงาน เพื่อให้นายจ้างสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลของนายจ้างได้ โดยทางบริษัท เค อาร์ สุราษฎร์ธานี จะมี ผู้ดูแลระบบ โดยโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานอย่างละเอียด ซึ่งทางเราจะคอย อัพเดท ข่าวสารเกี่ยวแรงงานต่างด้าวให้ทราบตลอด เพื่อให้ทัน กับระยะเวลาที่ทางรัฐบาลกำหนด

ขึ้นทะเบียน บัตรสีชมพูใหม่ ตามมติ
ครม. 29 ธ.ค. 63

ขึ้นทะเบียน บัตรสีชมพูใหม่ ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63

สำหรับแรงงานทุกกลุ่มที่ไม่ถูกกฎหมาย 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา

บริการรายงานตัว 90 วัน และแจ้งที่พักอาศัย ของแรงงานต่างด้าว
ตรวจคนเข้าเมือง

บริการรายงานตัว 90 วัน และแจ้งที่พักอาศัย ของแรงงานต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมือง

คนงานต่างด้าวเมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเกิน 90 วันจะต้องแจ้งถิ่นที่อยู่อาศัยเกิน 90 วันกับตรวจคนเข้าเมือง สามารถแจ้งก่อนได้ 15 วัน ไม่เกิน 7 วัน เกินกำหนดจะมีค่าปรับ ตั้งแต่ 2000 บาท เพื่อประโยชน์ในการดูแลบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและความมั่นคงของประเทศ บริการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวขึ้นเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนเอกสารให้แก่นายจ้างและแรงงาน

ต่อ วีซ่า ของแรงงานต่างด้าว
ทุกสัญชาติตรวจคนเข้าเมือง

ต่อ วีซ่า ของแรงงานต่างด้าว ทุกสัญชาติ ตรวจคนเข้าเมือง

บุคคลต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศได้ จะต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยตามวีซ่า ที่ได้รับ ซึ่งเมื่อครบกำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วว่าสามารถดำเนินการขออยู่ต่อได้ในประเทศไทย ไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ ต้องดำเนินการต่อก่อนวันอนุญาตครบกำหนด มิเช่นนั้น จะมีค่าปรับอยู่เกินในราชอาณาจักร วันละ 500 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแรงงานและนายจ้าง ทางบริษัท เค อาร์ สุราษฎร์ธานี บริการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวขึ้นเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนเอกสารให้แก่นายจ้างและแรงงาน

บริการแจ้งเข้า- แจ้งออก
คนงานต่างด้าวให้กับนายจ้าง

บริการแจ้งเข้า- แจ้งออก
คนงานต่างด้าวให้กับนายจ้าง

นายจ้างต้องการลดจำนวน หรือ เพิ่มจำนวน คนงานต่างด้าว เพื่ออำนวยความสะดวกแกนายจ้าง ทางบริษัท เค อาร์ สุราษฎร์ธานี บริการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวขึ้นเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนเอกสารให้แก่นายจ้างและแรงงาน

นำเข้าแรงงาน ต่างด้าว ด้วยระบบ MOU

นำเข้าแรงเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง การทำเอกสาร MOU การทำ MOU สามารถทำได้ 2 วิธี คือ นายจ้างดำเนินการด้วยตัวเองหรือให้บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศซึ่งรับทำเอกสารแรงงานต่างด้าวหรือรับทำบัตรต่างด้าวต่าง ๆ เป็นผู้ดำเนินการ วิธีการนี้จะสะดวก และประหยัดเวลามากกว่า เพราะนายจ้างมีหน้าที่แค่เตรียมเอกสารเท่านั้น โดยเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน (กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง
 3. หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เป็นต้น
 4. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
 5. รูปถ่ายของกิจการและสถานประกอบการ
 6. หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทน ต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท

หมายเหตุ: หากทำMOU แรงงานต่างด้าวจะต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมแรงงานต่างด้าวด้วย

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน (กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว) ของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม
 4. หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ หนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดินทะเบียนเรือ เป็นต้น
 5. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
 6. รูปถ่ายของกิจการและสถานประกอบการ
 7. สำเนาใบภาษี (ภพ.01) และสำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือเลขทะเบียนผู้เสียภาษีนิติบุคคล
 8. 8. หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท

หมายเหตุ: หากทำMOU แรงงานต่างด้าวจะต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมแรงงานต่างด้าวด้วย

สำหรับนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวประเภทพิสูจน์สัญชาติ หรือประเภทพิสูจน์สัญชาติปรับปรุง ควรรีบดำเนินการขอใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว เพราะใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวจะหมดอายุพร้อมกันในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1.นายจ้างยื่นความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว บัญชีรายชื่อแรงงานฯ (Name List)

2.นำคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล โดยคนต่างด้าวที่เข้าระบบประกันสังคม ให้ตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลตามบัตร

3.แรงงานต่างด้าวยื่นขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร (ลงตรา VISA) ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีเอกสารประกอบคือ บัญชีรายชื่อแรงงานฯ (Name List) และใบรับรองแพทย์

4.ยื่นขออนุญาตทำงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ได้ยื่นแบบบัญชีรายชื่อความต้องการไว้

5.แรงงานต่างด้าวปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลัง ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ส่วนกรุงเทพมหานคร ดำเนินการที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

6.ในกรณีที่แรงงานมีการแจ้งออก แรงงานต่างด้าวที่ออกจากงานต้องหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไม่ได้ทำงานกับนายจ้างเดิมและเมื่อหานายจ้างใหม่ได้แล้ว ต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 15 วัน และหากต้องการดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าวที่เปลี่ยนนายจ้างมาต้องแนบใบแจ้งเข้าและคัดทะเบียนประวัติ

7.รับทำ MOU กรณีมีคนงานอยู่แล้ว สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา (RE-TURN )  

กรณีมีคนต่างด้าวเป็นลูกจ้างอยู่แล้วในประเทศไทย แต่อายุวีซ่าใกล้จะหมด ไม่สามารถต่อในประเทศไทยได้ หรือ ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ แล้วไม่ได้ดำเนินการต่อ จะต้องกลับประเทศต้นทางเพื่อทำการนำเข้า MOU มาใหม่ ซึ่งสามารถติดต่อเราให้ดำเนินการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวขึ้นเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนเอกสารให้แก่นายจ้างและแรงงาน

8.บริการทำเอกสารแรงงานต่างด้าวครบวงจร

บริการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวขึ้นเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนเอกสารให้แก่นายจ้างและแรงงาน

9.บริการให้คำปรึกษาปัญหาต่างแก่ต่างด้าวและนายจ้าง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

CONTACT US​

  บริษัท เคอาร์ สุราษฏร์ธานี จำกัด

  320/7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

  ข่าวสาร / กฏหมายน่ารู้

  OUR CLIENT

  ประกาศจาก บริษัท เคอาร์ สุราษฏร์ธานี จำกัด

  บริษัทนำเข้าคนต่างด้าวทำงานในประเทศไทย ที.เอ็ม.จี เอเจนซี่ จำกัด